O projekte

Obytný súbor DOSTUPNÉ BÝVANIE NITRA

5 bytových domov + terasový bytový dom

Polyfunkcia a supermarket

Parkovací dom

Názov:

Obytný súbor DOSTUPNÉ BÝVANIE NITRA

Investor:

Dostupné bývanie Nitra s.r.o.

Stavebník:

TEBS s.r.o.

Projektant:

Ing.arch. Tibor Zelenický

Majiteľ pozemku:

Dostupné bývanie Nitra s.r.o.

Lokalita:

Nitra, Mlynárce

Základné informácie

Projekt OBYTNÝ SÚBOR DOSTUPNÉ BÝVANIE NITRA sa pripravuje v Nitre v k.ú. Mlynárce. Investičný zámer vychádza z aktivít zabezpečiť v meste Nitra podmienky pre rozvoj bývania v súlade s rozvojovou koncepciou a územným plánom mesta Nitra.
Zámer je pokračovaním už existujúceho obytného súboru a je v súlade s koncepciou rozvoja predmetnej lokality a budúcim formovaním dopravnej koncepcie ako aj funkčnej a priestorovej organizácie na susediacich pozemkoch v zmysle územnoplánovacej dokumentácie mesta Nitra.
Územie sa nachádza v zastavanom území mesta Nitra na plochách určených pre rozvojovú zástavbu.

Celý projekt:

Plocha pozemku v m2: 16 990
Bytová plocha v m2: 14 852
Plocha zelene: 6 898
Počet parkovacích miest: 377 státí
* 26 podzemných, 50 krytých, 114 vonkajších státí a 187 miest v parkovacom dome.

Aktuálny stav projektu:

Dňa 27.10.2021 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie číslo SP 5797/2020-009-Ing.Pk (na stiahnutie vedľa zelená ikona).

Dňa 10.07.2023 bolo vydané stavebné povolenie na projekt Nitra. Termín zverejnenia rozhodnutia o stavebnom povolení na úradnej tabuli mesta Nitra sa uskutočnilo dňa 20.07.2023. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2023 a nás o tejto skutočnosti informovalo mesto Nitra dňa 17.08.2023. Predmetné stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou si stiahnete vedľa (červená ikona).
Začiatok prác na projekte sú naplánované na začiatok roka 2024.

1. fáza

Táto fáza začína v lete 2023 a pozostáva z bytových domov S001.1 až SO01.3 , kompletnej infraštruktúry a priľahlých komunikácií.

objekt SO01.1: 7-podlažný bytový dom
objekt SO01.2: 7-podlažný bytový dom
objekt SO01.3: 7-podlažný bytový dom

Počet 1-izbových bytov: 30
Počet 2-izbových bytov: 75
Počet 3-izbových bytov: 39
Počet podzemných parkovacích miest: 30
Počet vonkajších parkovacích miest: 114
Podlahová plocha bytov: 7826m2
Podlahová plocha balkónov: 1346m2
Celková zastavaná plocha: 1500m2

2. fáza

Nasleduje ihned po dokončení 1.fázy alebo po naplnení 25% dopytu po ďalších bytoch v lokalite.
objekt SO01.4: 7-podlažný bytový dom
objekt SO01.5 7-podlažný bytový dom
objekt SO02: 5-podlažný terasový bytový dom
Počet 1-izbových bytov: 27
Počet 2-izbových bytov: 61
Počet 3-izbových bytov: 33
Počet 3-izbových bytov: 5
Počet podzemných parkovacích miest: 46
Podlahová plocha bytov: 7027m2
Podlahová plocha balkónov: 1356m2
Celková zastavaná plocha: 1569m2

3. fáza

Aj keďje to samostatná fáza v rámci projektu je veľmi pravdepodobné, že sa bude realizovať paralelne s fázou 2 ako infraštruktúrna súčasť občianskej vybavenosti celého projektu.
SO03 - parkovací dom
SO04 - polyfunkčný dom a supermarket
Počet vnútorných parkovacích miest: 187
Podlahová plocha supermarketu: 465m2
Podlahová plocha polyfunkcia: 1917m2
Celková zastavaná plocha: 1400m2
Nový domov
Dostupné bývanie
Rýchla realizácia
Moredný design
Priestor pre deti
Možnosť nadštandardnej kustomizácie